Za prodajo podjetja

Politika kakovosti.

in izjava o skladnosti.

Osrednja točka naše politike kakovosti so naše stranke, ki jih oskrbujemo z izdelki in storitvami, ki ustrezajo njihovim zahtevam in pričakovanjem.

Ta cilj je mogoče uresničiti le, če se upoštevajo naslednja načela zagotavljanja kakovosti:

  • Visoka kakovost naših izdelkov in storitev se šteje kot poglavitni cilj podjetja.
  • Merila za kakovost naših izdelkov in storitev so določena s strani naših strank.
  • Časovna točnost naših dobav, ki morajo do naših strank prispeti v ustrezni embalaži in v brezhibnem stanju, je s strani naših strank pričakovana. Dogovorjene in potrjene časovne roke je potrebno upoštevati.
  • Skrbna in temeljita obdelava povpraševanj, ponudb, naročil, vzorcev in reklamacij v skladu z načelom "nič napak".
  • Zavedanje vseh zaposlenih o odgovornosti za realizacijo naših ciljev doseganja kakovosti in obveščanje nadrejenih o odstopanjih pri zagotavljanju kakovosti, če jih nadrejeni v okviru svojih pristojnosti ne morejo odkriti.
  • Zmanjševanje stroškov in povečanje produktivnosti z enakim dosledno visokim nivojem kakovosti, ki jo je mogoče doseči le, če se vse delo pravilno izvaja že od samega začetka.
  • Dajanje prednosti izogibanju napak v primerjavi s popravljanjem napak z odstranjevanjem vzrokov napak.
  • Podrobnejša analiza naših dobaviteljev, saj je kvaliteta naših izdelkov v glavnem odvisna od naših dobaviteljev.
  • Upoštevanje trenutnih potreb in pričakovanj naših strank.

Cilj vseh naših prizadevanj je doseči "zadovoljstvo naših strank".

Deklaracija o načelih sistema vodenja kakovosti

Za izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih zahtev strank, za načrtovanje, izvajanje in spremljanje vseh za zagotavljanje kakovosti pomembnih dejavnosti, smo v našem podjetju uvedli sistem vodenja kakovosti po standardu DIN EN ISO 9001:2008, ki se izvaja v celotnem podjetju.

Dokumentacija vodenja kakovosti (QM), ki jo sestavljajo priročnik o zagotavljanju kakovosti in v njem citirani dokumenti, kot so navodila za izpeljavo postopkov in delovna navodila, je obvezujoča za vse sodelujoče v podjetju.

Naloga predstavnika najvišjega vodstva je zagotavljanje rednega vzdrževanja sistema vodenja kakovosti, redno poročanje o učinkovitosti sistema kakovosti in o potrebnih izboljšavah (npr. na podlagi izvedene notranje revizije) in v podjetju spodbujati zavest za izpolnjevanje zahtev strank. Pri tem ima podporo vodstva in vseh zaposlenih v podjetju.

Z naštetimi ukrepi je mogoče uresničevati opisano politiko kakovosti v podjetju. Pri tem politika kakovosti služi vsem zaposlenim kot zavezujoča smernica za o kakovosti osveščeno ter k uporabniku usmerjeno in odgovorno ukrepanje.

Neuenstadt, 01. junij 2013

Certifikat DIN EN ISO 9001:2008