Za prodajo podjetja

Splošni

Dobavni in plačilni pogoji


Blago se dobavlja izključno po naših dobavnih in plačilnih pogojih. S sprejemom naročila kupca, se ne prizna prodajnih pogojev kupca, ki so kadarkoli drugačni od naših prodajnih pogojev. S tem, ko kupec sprejme blago, ki mu ga dostavimo, pa se šteje, da soglaša z našimi pogoji. Vsi odgovori, ki jih naši zastopniki sprejmejo za nas in/ali v našem imenu, potrebujejo našo pisno potrditev.

 

Cene veljajo do dneva dobave za ne-zavezujoče. Izračun se izvrši na podlagi cen in popustov, ki veljajo na dan dobave. Za proizvode, ki zahtevajo izdelavo po posebnem naročilu (izven serijska izdelava), si pridružujemo pravico do ustrezne minimalne ali maksimalne količine naročenega in dobavljenega blaga.

 

Dobavni roki veljajo do sprejema naročila za ne-zavezujoče, s pridržkom vmesne prodaj in se štejejo od prejema naročila oz. od končnega dogovora o izvedbi dobave. Veljajo splošno dogovorjeni roki, ki so brez izrecnega dogovora nasprotne stranke le okvirni (dnevi se razumejo kot delovni dnevi), s pridržkom nepredvidenih dogodkov pri proizvodnji in drugih ovir, kot so višja sila, prevozne zamude, obratovalne okvare oz. motnje. Odškodninski zahtevki za nepravočasno dobavo, še posebej kazni zaradi zamude, so izključeni.

 

Embalaža se zaračuna naročniku in ni vračljiva, z izjemo škatel, ki ostanejo v naši lasti. Za njihovo obrabo se zaračuna ustrezen znesek, za zagotovitev vračila škatel pa še dodaten znesek kot kavcija, ki se povrne, če se škatle, ki so ponovno uporabljive, brez poziva pošlje nazaj.

 

Odprema poteka na račun in nevarnost prejemnika. Stroški pokvarljivega blaga, dodatni stroški hitre dostave in poštne pristojbine so v breme naročnika. Izbor načina odpreme se prepusti dobavitelju.

 

Plačilni pogoji

Plačilni pogoji se dogovorijo v skladu s sprejemom naročila. Zadrževanje plačil zaradi kakršnihkoli zahtevkov naročnika je izključeno. V kolikor naročnik obveznosti plačila ne izpolni, lahko dobavitelj za ta čas odpravo morebitnih napak odkloni. Računi se plačajo, v kolikor ni drugače dogovorjeno, v gotovini v roku 30 dni, brez kakršnihkoli odbitkov; računom, ki so plačani v roku 14 dni po izdaji računa, pa se prizna 2% popusta. Pri prekoračitvi roka plačila se brez posebnega obvestila obračunajo zamudne obresti; kot zamudna škoda se lahko brez dokazil zaračunajo tudi običajni kreditni stroški banke za nekriti kredit, in sicer vsaj 2% nad vsakokratno eskontno stopnjo. Cene temeljijo na osnovi tarifnih plačil in drugih stroškov, ki so znani na dan ponudbe. Če se kasneje cene zvišajo, lahko do dostave dobavitelj ceno popravi ustrezno spremembi osnove stroškov.

Dobavitelj lahko ne glede na potrdilo o naročilu zahteva predplačila ali zavarovanja, če po potrdilu o naročilu pride do neugodnih informacij o kreditni sposobnosti naročnika. Naročnik odgovarja za morebitno razvrednotenje v času med izstavitvijo računa in izpolnitvijo plačila. To velja tudi pri izročitvi menice.

Sprejem/akcept menice ali čeka še ne velja kot plačilo. Kot tako velja šele unovčenje menice ali čeka. Diskontne obresti za čas od prodaje do dejanske dospelosti terjatev in stroški unovčenja menice gredo v breme kupcu, v kolikor ni pisno drugače dogovorjeno. Zastopniki brez pooblastila dobavitelja niso upravičeni za sprejem plačila.

 

Lastniški pridržek: Do popolnega plačila si pridružujemo lastninsko pravico na vsem od nas dobavljenem blagu, pri čemer se vse dobave, ki se izvršijo na podlagi prejetih naročil, štejejo kot povezan dobaviteljski posel. Če prodajalec odsvoji od nas dobavljeno blago, nam s tem do popolnega poplačila vseh naših terjatev iz dobavljenega blaga odstopi vse terjatve, ki so nastale njemu iz izročitve njegovim odjemalcem, z vsemi stranskimi pravicami.

Na našo zahtevo je kupec zavezan z odstopom pravic seznaniti svoje odjemalce in nam za uveljavljanje naših pravic dati potrebne informacije ter izročiti dokazila. O rubežu ali kakršnemkoli drugem vplivanju na naše pravice s strani tretjih oseb nas mora kupec nemudoma obvestiti. Zavezujemo se, da se bomo odpovedali zavarovanjem v našo korist, ki presegajo vrednost terjatev, ki so predmet zavarovanja za več kot 25%.

 

Kraj izpolnitve za plačilo je kraj, iz katerega se vršijo dobave.

 

Sodna pristojnost: sodno pristojno za dobavo in plačilo je sodišče v Ljubljani.

 

Jamčenje: za naše dobave prevzemamo na način, da znotraj enega leta po začetku uporabljanja dobavljenih proizvodov ali delov oz. obratovanja, najkasneje pa v roku 15 mesecev od dneva dostave, utemeljeno neuporabne proizvode ali dele, ki so taki postali zaradi napak pri materialu ali proizvodnji, po našem izboru brezplačno zamenjamo ali ponovno izdelamo. Katerikoli drugi odškodninski zahtevki so izključeni. Za proizvode ali dele, ki jim v navedenem roku preteče življenjska doba z naravno obrabo ali z onesnaževanjem ali rjavenjem, ne jamčimo.

Za dogovorjeno velja, da je naša obveznost povračila škode (in s tem naše jamčenje) izključena za materialno škodo, ki nastane zaradi pomanjkljivosti samih produktov.

 

Reklamacije zaradi količine in kakovosti pošiljke ali pomanjkljive embalaže se upoštevajo le, če so poslane pisno s priporočenim pismom in sicer v roku 8 dni po prejemu blaga.

 

Nadomestna dobava ali dobropis prideta v poštev šele po nedvoumni ugotovitvi obveznosti povračila škode, ki se ugotovi z natančno preiskavo v obratu. Za ta namen se nam reklamirano blago pošlje, pri čemer nas stroški pošiljanja ne bremenijo. V kolikor je to nujno potrebno, se dobavi nadomestno blago, ki se zaračuna po dnevni ceni, in se po ugotovitvi obveznosti povračila škode izda dobropis.

 

Vse spremembe, dodatki in podobno potrebujejo za pravno veljavnost pisno obliko; to velja tudi za morebiten odgovor o odstopu od oblike.