Za prodajo podjetja

Politika okolja.

in osnovna izjava o okolju.

Total Zero

Zanesljivo upoštevanje pravnih predpisov in lastnih okoljskih standardov je osnova sistema ravnanja z okoljem. Redni pregledi okoljske politike z ustreznim prilagajanjem najnovejšemu razvoju so usmerjeni h kontinuiranim izboljšavam na področju varovanja okolja.

Okoljska politika velja tudi za naša zunanja partnerska podjetja, dokler so vključena v sistem certificiranja našega sistema za upravljanje z okoljem/kakovostjo. Ključna izhodišča:

Spodbujanje motivacije za okoljsko ozaveščenost

Ozaveščenost in odgovornost za varstvo okolja se pri sodelavcih in sodelavkah spodbujata z izobraževanjem in informiranjem na vseh ravneh.

Nadzor sistema za ravnanje z okoljem

Z rednimi nadzori se zagotavlja aktualnost okoljske politike. To se izvaja z operativnimi revizijami, kjer so rezultati dokumentirani in merljivi.

Poslovni procesi in izdelki

Vplivi na okolje, ki jih predstavljajo aktualne dejavnosti na sedežu podjetja in pri partnerskih podjetjih, so nadzorovani in ovrednoteni. Za zmanjšanje obremenitev okolja so bili izvedeni ustrezni ukrepi, ki zmanjšujejo oz. preprečujejo emisije, obremenitve podtalnice, onesnaževanje in druge vplive na okolje. Cilj je podprt z uporabo okolju prijaznih tehnologij.

Poslovni partnerji in dobavitelji

Poslovni partnerji in dobavitelji s pomočjo ustreznega informiranja upoštevajo okolju prijazno proizvodnjo in gospodarjenje.

Varnost in varstvo pred požarom

Izdelana sta bila požarni načrt in načrt za izredne razmere, ki se tudi redno posodabljata. Izvajajo se vaje, kjer sodelujemo tudi z ustreznimi zunanjimi agencijami.

Informacije za stranke

Stranke podjetja so o vseh okoljskih vidikih izdelkov obveščeni, po potrebi pa jim o tem tudi svetujemo.

Novi izdelki in procesi

Okoljski vplivi novih izdelkov, dejavnosti in postopkov so ocenjeni že vnaprej, v tehničnem in gospodarnem smislu pa jih zmanjšamo v največji možni meri.

Informacije javnega značaja

Vodstvo podjetja bo na željo zainteresiranih strank z veseljem omogočilo dostop do vseh okoljskih aktivnosti korporacije FÖRCH.

Zavezanost vodstva

V okviru obveze skrbnega pregleda družb smo s pričujočim priročnikom za ravnanje z okoljem vzpostavili našo okoljsko politiko s splošnimi okoljskimi cilji in načeli delovanja našega podjetja.

Naše podjetje upravlja in uresničuje normative, pravne in interne zahteve ter predpise, ki se nanašajo na sistem upravljanja z okoljem ter vzdržuje in nenehno izboljšuje njegovo učinkovitost.

Naš integriran priročnik o upravljanju z okoljem predstavlja opis naših pogojev sistema za ravnanje z okoljem in upravljanja kakovosti izdelkov. Njegovo upoštevanje zagotavlja, da so pogodbeno dogovorjene zahteve izpolnjene ter da so vse organizacijske, poslovne in tehnične dejavnosti, ki vplivajo na okolje, načrtovane, nadzorovane in spremljane.

S to izjavo vodstvo podjetja zavezuje vse sodelavce in sodelavke, da izvajajo vse dejavnosti v skladu z opisi v priročniku za upravljanje in z drugimi operativnimi postopki in navodili, da zagotovijo ustreznost in skladnost okoljskih specifikacij s predpisanimi in veljavnimi zahtevami ter s pričakovanji družbe.

Naš cilj je kontinuirano izboljševanje naših okoljskih dejavnosti. Z ovrednotenjem rezultatov, internimi revizijami ter s periodičnimi poročili o aktivnostih varstva okolja, vodstvo podjetja redno preverja primernost, ustreznost in učinkovitost sistema varovanja podjetja.

Nudimo vsa potrebna sredstva za izpolnjevanje naših okoljskih ciljev ter za izvajanje okoljske politike.

Sistem upravljanja se ocenjuje s stopnjo izpolnjevanja standardov v podjetju.

Skupaj z našimi zunanjimi partnerskimi podjetji se zavezujemo, da bomo stalno izboljševali in razvijali naš sistem za upravljanje z okoljem.

  Neuenstadt na.K., dne 01.06.2013


Certifikat DIN EN ISO 14001:2009